• Recolzament en els processos de penetració als mercats en els quals es circumvscriu l’activitat de la CCBC.
  • Elaboració d’estudis detallats sobre el comerç bilateral entre Brasil i Catalunya.
  • Difusió de les activitats dels socis mitjançant conferències, congressos, simposis, fires, exposicions i altres formats d’utilitat.
  • Representació dels interessos dels socis davant instàncies polítiques, econòmiques, socials i culturals.
  • Organització de missions comercials que sàpiguen respondre als interessos particulars dels socis.
  • Activitats per fonamentar la relació entre els socis, sent la CCBC un punt de trobada on compartir experiències i generar contactes comercials.