Aquest Avís legal (d’ara endavant, “l’Avís legal”), juntament amb la Política de privacitat i galetes, regeix l’accés i la utilització d’aquest Web (en endavant, “el Web”). El simple accés al Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari del Web (d’ara endavant, “l’Usuari “) i implica l’acceptació íntegra d’aquest. En cas de no estar d’acord amb el mateix, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació d’aquest Avís legal, l’Usuari manifesta:

  •  Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
  • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

 

1. Informació general del Web

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Web:

Titular: CAMBRA DE COMERÇ BRASIL-CATALUNYA (d’ara endavant, la “CCBC”).

Domicili social: Avinguda Diagonal 433 bis, 1º 2ª (08036) Barcelona

NIF: G-65679052

Correu electrònic: cambra@cambra-brasilcatalunya.com

Telèfon: 93 209 26 84

Dades registrals: Inscrito en el Registro d’Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb número 47385 – J/1

 

2. Normes d’utilització del Web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en aquest Avís legal. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del Web i a no utilitzar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i / o posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís legal.

L’Usuari s’obliga a mantenir completament indemne a la CCBC davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades.

 

3. Exclusió de responsabilitat

L’accés de l’Usuari al Web no implica per CCBC l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

CCBC no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i/o equips informàtics de l’Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Web o la navegació pel mateix.​

CCBC no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

4. Continguts i serveis enllaçats a través del Web

El Web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “Llocs enllaçats”).

En aquests casos la CCBC només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a la CCBC sense que en cap cas aquesta comunicació comporti per la CCBC l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre la CCBC i els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de la CCBC amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts per aquests llocs enllaçats.

Llevat que s’indiqui expressament el contrari en el Web, la CCBC no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin produir la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats, incloent qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a la CCBC.

 

5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, documents, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, són propietat intel·lectual de la CCBC o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius publicats al Web són titularitat de la CCBC o tercers, sense que pugui entendre atribuït a l’Usuari dret algun sobre els mateixos.

 

6. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint l’Avís legal en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació espanyola. En cas de litigi entre la CCBC i l’Usuari, seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la legislació aplicable estableixi forçosament una altra cosa.